Audyt energetyczny:

• Przegląd i bilans co najmniej 90% energii zużywanej przez przedsiębiorstwo wraz z analizą kosztów energii,

• Opis i ocenę obecnie zainstalowanych instalacji wytwarzania i dystrybucji energii (energia elektryczna, cieplna, chłód) oraz najbardziej energochłonnych urządzeń i instalacji,

• Propozycje modernizacji w obszarach źródeł energii, dystrybucji energii, transportu, budynków, produkcji wraz z określeniem potencjału możliwych oszczędności energii,

• Analizę ekonomiczną zaproponowanych modernizacji, przeprowadzoną w oparciu o takie wskaźniki jak Wartość Bieżąca Netto (NPV), Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), Prosty Okres Zwrotu (SPBT), czy Dynamiczny Koszt Jednostkowy Redukcji Emisji CO2 (DGC)

• Określenie polityki energetycznej przedsiębiorstwa, czyli scenariusza działań poaudytowych w kontekście wniosków wynikających z audytu.

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wykonywany jest na podstawie reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo, uzupełnionych w zależności od potrzeb o informacje uzyskane na podstawie wyrywkowych pomiarów instalacji wykonanych przez audytora.

 

Audyt efektywności energetycznej:

Audyt energetyczny budynków przemysłowych to jedno z podstawowych opracowań służących przedsiębiorstwom do oceny opłacalności modernizacji budynków w kontekście głębokiej termomodernizacji obiektów.

Audyt energetyczny budynku przemysłowego ma na celu wskazanie możliwych do realizacji usprawnień w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię służącą zapewnieniu w pomieszczeniach produkcyjnych warunków umożliwiających realizację odbywającego się tam procesu produkcyjnego lub technologicznego.

Audyt energetyczny budynków przemysłowych dotyczy zarówno analizy zużycia energii na cele ogrzewania jak również chłodzenia, wentylacji, klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia.

Efektem audytu energetycznego budynków przemysłowych jest wskazanie wszystkich możliwych do realizacji usprawnień zmniejszających zapotrzebowanie na energię oraz wybór wariantu najbardziej optymalnego.

Audyt energetyczny budynków przemysłowych zawiera również analizę możliwości zastosowania w obiektach odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zakres badań i pomiarów dla audytu energetycznego budynków przemysłowych:

· Analiza zużycia i kosztów energii,
· Analiza przenikalności cieplnej przegród budowlanych,
· Analiza energochłonności instalacji wewnętrznych,
· Analiza stanu izolacji wewnętrznych sieci ciepłowniczych,
· Pomiary termowizyjne,
· Pomiary natężenia oświetlenia.

 

Firma Proton oferuje usługę wykonania audytu głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych, które stanowią podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne z takich źródeł jak:

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
– programy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska,
– Regionalne Programy Operacyjne (RPO),
– system Białych Certyfikatów.